Фотоконкурс ЧЕЗ
Меню
Правила на конкурса 10 години ЧЕЗ в България
„Не позволявайте дърветата да станат дървесина!“

Фото конкурсът "Не позволявайте дърветата да станат дървесина" ("Инициативата") се организира от "ЧЕЗ Електро България“ АД,
гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 140, п.к. 1000, e-mail: marketing@cez.bg , наричано по-долу "ЧЕЗ" или "Организатора".

 

1. Участници:

В конкурса могат да участват любители и професионални фотографи от цялата страна, без ограничение във възрастта. В първия етап с качването на снимки не е необходимо участниците да бъдат клиенти на ЧЕЗ. За втория етап (гласуване) е небходимо участникът да е регистриран за услугата Електронна фактура от ЧЕЗ или да e направил регистрацията си в онлайн формата на сайта.

 

2. Условия за участие и изисквания към фотографиите:

· Снимките трябва да бъдат качени на сайт www.moitesnimki.bg в посочения период. Участникът е длъжен да впише своите три имена, местопребиваване, имейл адрес и телефон за контакт.

· Всеки участник може да се включи в конкурса с не повече от три снимки.

· Снимките могат да бъдат както черно-бели, така и цветни, без ограничение на използваните технологии на заснемане.

· Не е задължително снимките да са правени през периода на провеждане  на конкурса.

· Фотографиите трябва да бъдат свързани с темата на конкурса „Не позволявайте дърветата да станат дървесина”

· Фотографиите, които се качват на сайта за целите на конкурса, следва да бъдат в JPG формат и размерът на файловете не трябва да е по-голям 2 MB. Снимките трябва да бъдат добре композирани, с правилна експозиция (да нямат прегорели и черни части), да бъдат на фокус.

Всяка една от фотографиите трябва да притежава оригинал с високо качество за печат - с размер не по-малък от 4000 pпо дългата страна  - в случай че бъде одобрена за изложбата „Не позволявайте дърветата да станат дървесина” на НДК (“Mоста на влюбените”).

За участие в конкурса се допускат форографии, които са авторски и не са обект на чужди авторски права.

 

С качването на снимката си участникът декларира , че притежава авторските права върху нея и съгласието си тя да бъде използвана и публикувана за целите на конкурса.
Участниците отстъпват на „ЧЕЗ Електро България“ АД без възнаграждение и без ограничение правото на използване на фотографите си, които в резултат на участието си в конкурса са подбрани за участие във фотографска изложба, която ще се проведe на "Моста на влюбените" за: 
1. организиране на изложбата, включително и за публикации в медиите, отразяващи резултатите от конкурса или самата изложба, или и двете, за период от една година от обявяване на резултатите; 
2. публикуването им във Фейсбук страницата на ЧЕЗ;
3. за популяризиране на конкурса и на изложбата без ограничение на срока на ползване; 
4. публикуване в каталог на изложбата и други рекламни материали (календар, тефтери) без ограничение на срока на ползване.

 

3. Срокове:

Етап 1 – 30.04.-13.05.2015 г.

Качване на снимки според темата и изискванията на конкурса в сайта: www.moitesnimki.bg·
Снимките се публикуват на сайта до 24 часа след качването им и след одобрение на администратор. Администраторът има право да преценява дали качената снимка отговаря на темата и на изискванията.

 

Етап 2 – 14.05.-27.05.2015 г.

Онлайн гласуване в сайта www.moitesnimki.bg
Гласуването може да се извършва от клиенти на ЧЕЗ, които използват Електронна фактура или се регистрират за услугата.
Ако клиентът използва услугата Електронна фактура е необходимо да въведе имейла, с който е регистриран за услугата. Няма ограничение в снимките, за които може да гласува.
Ако клиентът не е регистриран за услугата електронна фактура,следва да попълни формата на страницата като въведе коректно клиентски номер, оторизационен код, имейл, телефон. След регистрацията може да гласува за неограничен брой фотографии.

Етап 3 – 28.05. - 29.05.2015 г.

Избор на снимки, които ще участват в изложбата – 30-те кадъра, събрали най-много харесвания в сайта + още 28 снимки по избор на журито.
Определяне на наградите на журито и на публиката измежду участниците, които са качили снимки.
Теглене на награди за гласуващите – на лотариен принцип сред всички гласували.
 

01.06.2015 г. - обявяване на крайните резултати от конкурса

 

Етап 4 – 09-23.06.2015 г.

Фото изложба до НДК  на „Моста на влюбените“

 

5. Оценяване:

Оценяването на фотографиите, участващи в конкурса, ще се осъществи от тричленно жури. То ще избере 28 измежду всички  фотографии, които ще бъдат изложени на Фото изложбата на "Моста на влюбените", както и ще определи двама участници, които ще спечелят следните  награди:

За 1-во място - ваучер за фототехника на стойност 500 лв.

За 2-ро място - ваучер за фототехника на стойност 250 лв.

Журито е в състав:

Вера Гоцева – фотограф и главен редактор на сп. „ФОТОмания”

Вихрен Георгиев – създател и фотограф на „People of Sofia”

Велина Шишкова – графичен дизайнер в „ЧЕЗ Електро България“ АД

Оценка от публиката:

30-те най-харесвани снимки от публиката ще бъдат изложени на фото изложба на НДК.
Първите две най-харесвани снимки от публиката ще получат и следните награди:

 

6. Награди:

Награди за гласуващите:
3 DSLR фотоапарата 
Печелившите ще бъдат определени чрез томбола на случаен принцип измежду всички гласували. Томболата ще бъде осъществена от комисия, съставена от представители на Организатора.

Награди за фотографите:
Награди на публиката – 1во място – 500 лв ваучер фото техника, 2ро място – 250 лв ваучер фототехника от магазин Фото синтезис
Награди на журито – 1во място – 500 лв ваучер фото техника, 2ро място – 250 лв ваучер фототехника от магазин Фото синтезис

Фото изложба:
58-те най-харесвани фотографии (публика +жури) ще участват в двуседмична изложба на НДК, „Моста на влюбените”

Имената на спечелилите участници в конкурса, ще бъдат публикувани на интернет страницата www.moitesnimki.bg  в раздел “Победители”. Един участник няма право да получи повече от една предметна/парична награда. Фотографията на участник получил предметна/парична награда може да бъде включена в изложбата.

ЧЕЗ ще уведоми печелившите участници за спечелената награда чрез електронно съобщение, изпратено от ЧЕЗ на имейл адреса, с който съответния спечелил участник е участвал в конкурса. Участникът ще бъде уведомен и на посочения от него телефон. В срок до 10 /десет/ работни дни от получаване на имейла, спечелилият участник следва да се свърже с ЧЕЗ за уточняване получаването на наградата на marketing@cez.bg. Спечелили участници, които не са се свързали с ЧЕЗ в посочения срок за уточняване получаването на наградата, губят правото си да получат награда. При предоставяне на непълни и неточни данни, Организаторът не носи отговорност за неполучаване на спечелена награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившите Участници с друг вид награда на същата стойност.

 

7. Фотоизложба:

58 избрани фотографии (30-те най-харесвани от публиката и 28 определени от журито) ще участват във фотографска изложба, която ще бъде разположена до НДК ("Моста на влюбените") в периода 09.06.2015 г. - 23.06.2015 г.

Участниците, чиито творби ще бъдат представени на фотоизложбата, ще бъдат предварително информирани на посочения от тях телефон за контакт и/или имейл. Те трябва да изпратят оригиналните файлове на одобрените снимки в тридневен срок от получаване на уведомлението на имейл: marketing@cez.bg. При неспазване на посочения срок, Организаторът си запазва правото да включи в изложбата друга фотография, участвала в конкурса, по предложение на Журито.

Одобрените снимки ще се приемат само в електронен вид в .JPG формат с качество за печат, посочено в Условията за участие в конкурса и изискванията към фотографиите.

 

8. В конкурса не могат да участват:

· Снимки, които не отговарят на регламента и темата на конкурса.

· Снимки, които не отговарят на посочените технически изисквания.

· Фотографии на участници в журито, на организатора и на свързани с тях лица.

· Участници, дали неточна и/или непълна информация за фотографията си и за контакт.

· Фотографии, които не са дело на участника.

· Фотографии, които нямат оригинал с посочените по-горе технически характеристики.

· Снимки, които не отговарят и/или противоречат на Закона за авторското право и сродните му права; такива с дати, копирайт, воден знак; с обиден характер, с клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи и т.н.

 

 9. Общи разпоредби

ОРГАНИЗАТОРЪТ на ИНИЦИАТИВАТА е регистриран като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и всички доброволно предоставени от участниците лични данни ще бъдат третирани в съответствие с изискванията на закона.

Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Инициативата се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът може да включва участниците и победителите от инициативата в публични изяви и други промоции, след получаване на изричното съгласие на лицето, без да дължи допълнителна компенсация или възнаграждение на участника/победителя. 

Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Инициативата по всяко време, както и да изменя правилата, в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не дължи компенсации на участниците.

Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Инициативата или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

Включвайки се в Инициативата, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Инициативата, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на Организатора.
Кампанията се осъществява с с  медийното партньорство на: BTV Radio Group, сп. „ФОТОмания”, сп. Hi Comm, издания Go Guide и Smart Apps, Studio X.

 

За всякакви въпроси по механизма и етапите на кампанията, уточняване технически параметри на снимките, както и получаване на наградите, можете да пишете на имейл marketing@cez.bg или да се свържете с нас на телефон 02/ 8958 302

 

Участвай в конкурса
Виж наградите